ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Το ΕΤΕΠ-Κ συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή έργα ΕΤΑΚ

Το ΕΤΕΠ-Κ αναπτύσσει ερευνητικές κοινοπραξίες με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς και τεχνολογικούς οργανισμούς από την Ελλάδα και την Ευρώπη, με ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, με περιφερειακές αρχές και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, τις νέες τεχνολογίες και την αξιολόγηση, κατοχύρωση και αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.