Απονομή του HR Excellence in Research (HRS4R) Αward στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας

Δημοσιεύτηκε 13 Ιουνίου, 2023

Έπειτα από αξιολόγηση και θετική εισήγηση ανεξάρτητων εξωτερικών αξιολογητών της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.), απένειμε το HR Excellence in Research (HRS4R) Award στο ΙΤΕ, γεγονός που συγκαταλέγει πλέον το Ίδρυμα, στους φορείς που η Ε.Ε. αναγνωρίζει ως Κέντρα Αριστείας σε θέματα Human Resources.

Η απονομή του HRS4R Award προσμετρά θετικά σε αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων που κατατίθενται στην ΕΕ για χρηματοδότηση. Παράλληλα καθιστά το ΙΤΕ ένα Κέντρο Αριστείας το οποίο υιοθετεί τις 40 αρχές της Ευρωπαϊκής Χάρτας Ερευνητή και του Κώδικα που διέπει την αξιολόγηση προσωπικού, εξασφαλίζοντας δίκαιες και διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης αλλά και συνθήκες εργασίας, με στόχο την προσέλκυση υψηλής ποιότητας ερευνητικού δυναμικού από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το ΙΤΕ είναι το 3ο Ίδρυμα στη χώρα που λαμβάνει το HRS4R Award, μετά το ΕΚΕΤΑ (Θεσσαλονίκη) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Euraxess – Research careers in Europe
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r/dashboard