Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης | Junior project assistant (Διοικητική υποστήριξη έργου)

Τίτλος ΘέσηςJunior project assistant (Διοικητική υποστήριξη έργου)
Εταιρεία / ΦορέαςΕΤΕΠ-Κ
Ημερομηνία Δημοσίευσης
Καταληκτική Ημερομηνία
ΥπερσύνδεσμοςJob ad

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
– Διοικητική υποστήριξη έργου
– Συμβολή στην υλοποίηση των παραδοτέων του έργου
– Σύνταξη αναφορών προόδου του έργου
– Παροχή υποστήριξης στην ομάδα διαχείρισης του έργου

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 1 Δεκεμβρίου 2023

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Πτυχίο AEI (κλάδος: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2), βάσει Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
– Προγενέστερη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (project management)
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή σε συναφές πεδίο επιστημών
– Άριστη χρήση Η/Υ (μηχανογραφικών εφαρμογών MS Office) όπως πιστοποιείται στο Π.Δ.85/2022, αρθ.9

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: Όσοι/ες επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 17:00, αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email hr@stepc.gr