ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Εγκατάσταση εταιρειών στη Θερμοκοιτίδα

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή μια εταιρεία στο ΕΤΕΠ Κρήτης:

  • Να δραστηριοποιείται στο χώρο της τεχνολογίας, να είναι υψηλής έντασης γνώσης και να υπάρχει συνεργασία ή προοπτική συνεργασίας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και κυρίως με το ΙΤΕ
  • Να είναι καινοτόμα, να έχει τεχνολογικό προσανατολισμό και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον
  • Να είναι βιώσιμη και να έχει προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες θα τεκμηριώνονται επαρκώς
  • Να υπάρχει πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας, το οποίο θα αναλύει, μεταξύ άλλων, τους στόχους της εταιρείας, την αγορά, τον ανταγωνισμό και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
  • Να υπάρχει δέσμευση των στελεχών ότι θα ασχοληθούν προσωπικά με την ανάπτυξη της εταιρείας
  • Να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της εταιρείας και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΕΤΕΠ Κρήτης

Οι υποψήφιες εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν μέσω email στο inquiries[at]stepc.gr:

Η αίτηση, αφού εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ, προωθείται στο Δ.Σ. του ΙΤΕ για την τελική έγκριση σε διάστημα λιγότερο των 3 μηνών. Η εγκατάσταση της εταιρείας θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 6 μήνες.

Δείτε την Τιμολογιακή Πολιτική εδώ