ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Σχεδιάζουμε και παρέχουμε εξατομικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης σε ερευνητές και νέους επιχειρηματίες


Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις:

Υπηρεσίες για Ερευνητές:

  • Υποστήριξη ομάδων για την εμπορική αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών
  • Υποστήριξη για την δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων (start-up & spin-off), φιλοξενία στη Θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων
  • Καθοδήγηση για την προστασία και τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας (δωρεάν προ-έρευνα για διπλώματα ευρεσιτεχνίας)
  • Σεμινάρια επιμόρφωσης και κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης καινοτομίας
  • Υποστήριξη για την κινητικότητα των ερευνητών μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου EURAXESS