Πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο ΕΤΕΠ-Κ

Δημοσιεύτηκε 02 Οκτωβρίου, 2021

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) /Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Οικονομική, Διοικητική και Τεχνική Υποστήριξη, συγχρηματοδοτούμενων συμβολαίων – έργων του ΙΤΕ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για μία (1) θέση, όπως ειδικότερα περιγράφεται κατωτέρω.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εργασίες διοικητικής υποστήριξης χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων και προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΕΤΕΠ-Κ.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στο e-mail:  inquiries@stepc.gr το αργότερο μέχρι την 18η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και την αίτηση από εδώ