Δημοσιεύτηκε 01 Σεπτεμβρίου, 2011

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων / Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007 -2013 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, προ-δημοσιεύει τον Οδηγό Εφαρμογής για τη δράση  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ – ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».

Η δράση εμπίπτει στον δεύτερο στρατηγικό πυλώνα: «Διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας για την προαγωγή της καινοτομίας».

Στόχος της Δράσης είναι η ανάπτυξη στην Ελλάδα καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ή κλάδους της οικονομίας που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας μέσα από την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού με την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων. Ειδικότερα, στόχος των καινοτομικών συστάδων είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, με διεθνή αναγνώριση και ανταγωνιστικότητα.

Η δράση υλοποιείται σε δύο φάσεις:

Α. Με ήδη πραγματοποιηθείσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία ήταν ανοικτή σε όλους τους θεματικούς τομείς και κλάδους της οικονομίας, κλήθηκαν προϋπάρχοντα δίκτυα επιχειρήσεων και ερευνητικών / ακαδημαϊκών φορέων, υπό την εκπροσώπηση και τον συντονισμό ενός συντονιστή φορέα [φορέα αρωγού], να υποβάλουν προτάσεις που περιελάμβαναν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για  την τεκμηρίωση των δυνατοτήτων  ανάπτυξης καινοτομικών συστάδων επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα. Στόχος αυτής της πρόσκλησης ήταν να εντοπισθούν πυρήνες επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων ικανών να αξιοποιούν ερευνητικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και διεισδυτικότητας σε διεθνείς αγορές.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής την 17/10/2011, υπεβλήθησαν 23 αιτήσεις. Οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από Επιτροπή Διεθνών Εμπειρογνωμόνων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασία, όπως προβλεπόταν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Από την ανωτέρω διαδικασία κρίθηκε ότι  9 δίκτυα παρουσίασαν τις πλέον ενδιαφέρουσες και αξιόλογες προτάσεις. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εγκρίθηκε με Απόφαση της Υπουργού Παιδείας ΔΒΜΘ και δημοσιοποιήθηκε μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ. Για να δείτε  την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, πατήστε εδώ.

Β. Στην παρούσα φάση, τα 9 δίκτυα που ανέδειξε το προηγούμενο στάδιο [φορείς αρωγοί και συμμετέχουσες επιχειρήσεις], καλούνται μέσω Προκήρυξης να υποβάλουν πλήρη 5ετή επιχειρηματικά σχέδια για την δημιουργία και ανάπτυξη της καινοτομικής συστάδας, την οργάνωσή της, το επιχειρηματικό της πρότυπο, την στρατηγική της, την βιωσιμότητά της κλπ. Επίσης καλούνται να υποβάλουν ειδικότερα χρηματοδοτικά σχέδια των συμμετεχόντων φορέων για την πρώτη διετία εφαρμογής του επιχειρηματικού τους σχεδίου (Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας). Επισημαίνεται στο σημείο αυτό, ότι  η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους συγκεκριμένους 9 προκριθέντες [φορείς αρωγούς -υποχρεωτικά οι ίδιοι- και συμμετέχοντες στα δίκτυα αυτά φορείς -τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών]. Παρόλα αυτά, η προκήρυξη παραμένει ανοιχτή σε όσα από τα 9 δίκτυα επιθυμούν να διευρύνουν τα μέλη τους [με την συμμετοχή ΑΕΙ/ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, Επιχειρήσεων]. Η συμμετοχή νέων μελών στο προκριθέν δίκτυο, η ενίσχυση δραστηριοτήτων τους, ο ρόλος τους στη συστάδα κλπ. θα αποτελέσουν στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου και της συνολικής πρότασης που θα υποβληθεί για αξιολόγηση στην ΓΓΕΤ.

Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων, η ΓΓΕΤ θα χρηματοδοτήσει τη Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας των συστάδων εκείνων που θα εμφανίσουν τις μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας.
Ειδικότερα, στην Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας, η ΓΓΕΤ θα χρηματοδοτήσει αφενός τον φορέα αρωγό για τον συντονισμό και την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη κοινών υποδομών, εφόσον χρειάζονται, και  την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που αποδεδειγμένα γίνονται προς όφελος της συστάδας, και αφετέρου τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων όπως η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η κατάρτιση, η συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, η προβολή προϊόντων, καθώς και η ενδεχόμενη μετεγκατάστασή τους  σε κοινές υποδομές.

Υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 6 καινοτομικές συστάδες με 5.000.000€ εκάστη (συνολικά εκχωρηθείσα στη ΓΓΕΤ δημόσια δαπάνη για την δράση 30.000.000€). Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 34 εκ. € έως 40 εκ. €.

Ο Οδηγός Εφαρμογής της δράσης, στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το νομοθετικό- κανονιστικό πλαίσιο, τα χρηματοδοτικά στοιχεία, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων και άλλα χρήσιμα στοιχεία για την υλοποίηση της Δράσης, έχει λάβει την έγκριση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΑΕ και βρίσκεται για έγκριση στον Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Προβλέπεται υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα εγκατασταθεί στο διαδίκτυο. Η υποβολή θα παραμείνει ανοικτή για 2 μήνες.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:
Αγνή Σπηλιώτη,
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ερευνητικών Προγραμμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
email: aspi@gsrt.gr

Ειρήνη Σημαντήρα,
Προϊσταμένη Τμήματος Προκήρυξης και Αξιολόγησης
Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
email: rsim@gsrt.gr

Ξένια Κασδοβασίλη,
Χειριστής Προγράμματος,
Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
email: xkasd@gsrt.gr
 
ΠΗΓΗ: ΓΓΕΤ