Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε πιλοτικό πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που αφορά -μεταξύ άλλων- τον τουριστικό τομέα.

Δημοσιεύτηκε 05 Αυγούστου, 2020

Με την πρόσκληση αυτή, ως απάντηση στα νέα δεδομένα που διαμόρφωσε ο COVID-19, η DG Regio αναζητά ενδιαφερόμενους από συνεργαζόμενους διακρατικούς περιφερειακούς φορείς που μπορεί να περιλαμβάνουν πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, συνεργατικούς σχηματισμούς (cluster), μικρομεσαίες επιχειρήσεις κα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συστήσουν διαπεριφερειακές πιλοτικές συνεργασίες καινοτομίας. Στόχος είναι να δημιουργηθεί κίνητρο για επενδυτικά επιχειρηματικά σχέδια που θα επιταχύνουν την εμπορευματοποίηση και την κλιμάκωση της διαπεριφερειακής καινοτομίας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνεται σχετικά με τον τουρισμό το ακόλουθο πεδίο συνεργασίας:

   •    Βιώσιμος και Ψηφιακός Τουρισμός: καινοτόμες λύσεις για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του τουρισμού (συμπεριλαμβανόμενου του κλιματικά ουδέτερου τουρισμού και του πολιτιστικού τουρισμού) μέσω των νέων τεχνολογιών, των υπηρεσιών και των επιχειρηματικών μοντέλων. Οι συνεργασίες περιλαμβάνουν τον ιδιωτικό τομέα (και νεοφυείς επιχειρήσεις), τον δημόσιο τομέα, και τις ΣΔΙΤ (υπεύθυνος, καινοτόμος και έξυπνος τουρισμός σε διαφορετικές αλυσίδες αξίας, εφαρμογή κυκλικών επιχειρηματικών μοντέλων και αποδοτική χρήση πόρων, χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων, χρήση δημόσιων χώρων, υπηρεσίες και υποδομή, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, συλλογή, διαχείριση και διαμοιρασμός δεδομένων).

Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν συνεργασίες αποτελούμενες από περιφερειακές αρχές και τα αντίστοιχα περιφερειακά οικοσυστήματα καινοτομίας. Οι συνεργασίες θα πρέπει να συντίθενται από περιφερειακές αρχές τεσσάρων τουλάχιστον διαφορετικών χωρών της ΕΕ και να εκπροσωπούν ιδανικά το σύνολο της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβάνοντας εκπροσώπους του «τετραπλού έλικα»: έρευνα, επιχειρήσεις, δημόσια διοίκηση και τελικούς χρήστες από διαφορετικές χώρες.

Το ενδιαφέρον εκδηλώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: REGIO-SMART-GROWTH@ec.europa.eu

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση  θα βρείτε εδώ