Δημοσιεύτηκε 19 Μαΐου, 2010

Ελαστικότερες γίνονται πλέον οι επαγγελματικές μισθώσεις, με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, το οποίο κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Οι τρεις αλλαγές που επέρχονται στις μισθώσεις επαγγελματικής στέγης είναι οι ακόλουθες: α) η καταγγελία της μίσθωσης εκ μέρους του μισθωτή θα μπορεί να γίνεται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους και όχι μετά δύο έτη, β) ο χρόνος καταγγελίας της σύμβασης μειώνεται από έξι μήνες που είναι σήμερα στους τρεις και πρέπει να γίνεται εγγράφως και γ) η καταβαλλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση που ο μισθωτής καταγγείλει τη σύμβαση θα ισούται με το μίσθωμα ενός μηνός και όχι τεσσάρων μηνών.

Σε ό,τι αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων, με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιδιώκεται η μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών σε μόλις μία από 16 που είναι σήμερα για τις ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες και ανώνυμες εταιρείες και από 15 που είναι για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Επίσης, ενώ ο μέσος όρος για την ίδρυση μιας εταιρείας είναι σήμερα 38 ημέρες, εκτιμάται ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο θα μειωθεί σε μία ημέρα. Ολα τα επιμέρους τέλη και εισφορές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις σήμερα στο πλαίσιο των διαφόρων διαδικασιών αντικαθίστανται από το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το οποίο μαζί με τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου, θα εισπράττεται από τις υπηρεσίες μιας στάσης (θα λειτουργούν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σε πιστοποιημένα ΚΕΠ, ενώ όπου απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο την ιδιότητα αυτή θα έχει ο συμβολαιογράφος).

Στο ίδιο νομοσχέδιο επέρχονται τροποποιήσεις και στον νόμο 3526/2007 για την πώληση προψημένου ψωμιού στα σούπερ μάρκετ (bake-off) με τη θέσπιση ενδιάμεσων κλιμάκων παραγωγής. Συγκεκριμένα: το μέγιστο εμβαδόν των εγκαταστάσεων περάτωσης έψησης για παραγωγή έως 500 κιλά ημερησίως ορίζεται σε 25 τ.μ., από 501-1.000 κιλά σε 27 τ.μ., από 1.001-2.000 σε 30 τ.μ., από 2.001-3.000 σε 32 τ.μ., από 3.001-5.000 σε 36,4 τ.μ. και από 5.001-8.000 σε 41,6 τ.μ. Η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια για τον χώρο πώλησης εντός σούπερ μάρκετ παραμένει στα 12 τ.μ. και στα πρατήρια άρτου μειώνεται στα 10 τ.μ.

(www.kathimerini.gr)