ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 'ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ERASMUS 2012'

Δημοσιεύτηκε 01 Απριλίου, 2011

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ειδική πρόσκληση υποβολής προτάσεων “Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus 2012”

Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus προβλέπει το γενικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων ευρωπαϊκής συνεργασίας που μπορεί να διεξάγει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus και, ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος διά βίου μάθησης. Η χορήγηση του Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus πρέπει να θεωρείται ως προϋπόθεση για να μπορεί να οργανώσει ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δράσεις κινητικότητας σπουδαστών και εκπαιδευτικού ή άλλου προσωπικού, να πραγματοποιήσει εντατικά μαθήματα γλώσσας και εντατικά προγράμματα στο πλαίσιο του Erasmus και να υποβάλει υποψηφιότητα για πολυμερή σχέδια, δίκτυα, συνοδευτικά μέτρα καθώς και να οργανώσει προπαρασκευαστικές επισκέψεις. Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus βασίζεται στην απόφαση για τη διά βίου μάθηση ( 1 ) που καλύπτει την περίοδο από το 2007 έως το 2013. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος διά βίου μάθησης απαριθμούνται στο άρθρο 1.3 της απόφασης.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Ο Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus έχει εφαρμογή σε όλα τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 10 της απόφασης.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε μία από τις ακόλουθες χώρες:
— τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
— τις χώρες ΕΖΕΣ: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία,
— τις υποψήφιες χώρες: Τουρκία, Κροατία.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τον Πανεπιστημιακό Χάρτη Erasmus είναι η 25η Μαΐου 2011.