Δημοσιεύτηκε 22 Νοεμβρίου, 2011

Το πολυνομοσχέδιο για μια «Ελλάδα Φιλική στις Επιχειρήσεις» που κατατίθεται τις προσεχείς ημέρες στη Βουλή, στηρίζεται σε ένα ευρύτερο Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει 79 δράσεις πολιτικής για την άρση των πλέον σημαντικών εμποδίων στην επιχειρηματικότητα, και βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης από το 3ο τρίμηνο του 2011 έως και το τέλος του 2012.
Στο συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι εξής 12 δράσεις:

1) Επέκταση του fast track με στόχο να καταστεί πιο αποτελεσματικό στην λειτουργία του και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής, ώστε να δοθεί ώθηση στις μεγάλες και αναγκαίες επενδύσεις.

2) Σύσταση Κέντρου Εξυπηρέτησης Επενδυτών, που θα βρίσκεται στο Invest in Greece, και θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για όλες τις επενδύσεις άνω των 2 εκ. ευρώ.

3) Απλοποίηση των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων μέσω της βελτίωσης του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων που θα βοηθήσει στην υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

4) Απλοποίηση της άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων.

5) Θεσμοθέτηση ενός νέου ευέλικτου εταιρικού τύπου, μιας νέας ευέλικτης μορφής μικρής ανώνυμης εταιρίας για τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας.

6) Επέκταση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε όλο το φάσμα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις προμήθειες του δημοσίου, τη μείωση των δημόσιων δαπανών και φυσικά την εδραίωση της διαφάνειας.

7) Παροχή κινήτρων προσέλκυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων στη Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης.

8) Εκσυγχρονισμός των εμπορικών σημάτων.

9) Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τους μεσίτες ακινήτων δίνοντας το μεγαλύτερο βάρος στη σύμβαση μεσιτείας.

10) Καθιερώνεται το Σήμα Ελληνικού Προϊόντος, το οποίο θα φέρουν, προαιρετικά, ως επισήμανση, τα προϊόντα που παράγονται και μεταποιούνται στην Ελλάδα και συμμορφώνονται συστηματικά με προδιαγραφές, οι οποίες θα εκπονηθούν από αρμόδιους φορείς.

11) Δημιουργία διαφανούς και αποτελεσματικού συστήματος εποπτείας αγοράς στα βιομηχανικά προϊόντα.

12) Επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών, μέσα από ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά στη διαδικασία αδειοδότησης και εκτέλεσης αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών στο πλαίσιο Επενδυτικών Προγραμμάτων.

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας