ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Εγκατάσταση εταιρειών στη θερμοκοιτίδα

Προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή μια εταιρεία στο ΕΤΕΠ-Κ:

  • Να είναι καινοτόμα, να έχει τεχνολογικό προσανατολισμό και να μη ρυπαίνει το περιβάλλον
  • Να δραστηροποιείται στο χώρο της τεχνολογίας και να υπάρχει συνεργασία ή προοπτική συνεργασίας με ακαδημαϊκά & ερευνητικά ιδρύματα και κυρίως με το ΙΤΕ
  • Να είναι βιώσιμη και να έχει προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίες θα τεκμηριώνονται επαρκώς
  • Να υπάρχει πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα αναλύει τους στόχους της εταιρείας, την αγορά και τον ανταγωνισμό, χρηματοοικονομικά στοιχεία κλπ
  • Να υπάρχει δέσμευση των στελεχών της ότι θα ασχοληθούν προσωπικά με την ανάπτυξη της επιχείρησης
  • Να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των αναγκών της επιχείρησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Πάρκο

Οι υποψήφιες εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν:

Η αίτηση, αφού εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ, προωθείται στο ΔΣ του ΙΤΕ για τελική έγκριση σε διάστημα λιγότερο των 3 μηνών. Η εγκατάσταση πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες.

Δείτε την Τιμολογιακή Πολιτική εδώ

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγκατάσταση στο ΕΤΕΠ-Κ

Α. Γενικά Στοιχεία


Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Δ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΕΠ-Κ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΤΕΠ-Κ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΠ-ΕΤΕΠ Κ Α.Ε.