Προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» | Η Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» προϋπολογισμού 300.000.000€, αποτελεί δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Δημοσιεύτηκε 24 Φεβρουαρίου, 2023

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ:
Η έναρξη και η λήξη υποβολής προτάσεων θα ορίζεται στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027».

Η Πρόσκληση της Δράσης θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από την ΕΥΔΕ ΕΚ στο σύνδεσμο : http://www.eyde-etak.gr

Για σχόλια και παρατηρήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail προς unitA.eyde@gsrt.gr.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στους Τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΚ) θα έχει τη διαχείριση της Δράσης ως Ενδιάμεσος Φορέας.
Η Προδημοσίευση, η Πρόσκληση (καθώς και το σύνολο των εγγράφων που την συνοδεύουν), θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες:
– της ΕΥΔ Π. «Ανταγωνιστικότητα» (21-27.antagonistikotita.gr)
– του ΕΣΠΑ (espa.gr)
– της ΓΓΕΚ (gsri.gov.gr)
– της EΥΔΕ ΕΚ (eyde-etak.gr)
Η παρούσα Προδημοσίευση ουδεμία έννομη δέσμευση του Δημοσίου γεννά ως προς την τελική Πρόσκληση του Προγράμματος και η ΕΥΔΕ ΕK διατηρεί αναλλοίωτο το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα.