ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Σωτήρης Τριπολιτσιώτης
Μέλος Δ.Σ. ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.

Ο Σωτήρης Τριπολιτσιώτης έχει σπουδάσει Computer Science στο UCLA όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ίδιο αντικείμενο.

Είναι ανώτερο στέλεχος στον χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών με επαγγελ-ματική διαδρομή πλέον των 35 ετών. Για περισσότερα από δέκα χρόνια έχει ηγηθεί πολυε-θνικών ομάδων εργασίας σε matrix organizations και έχει φέρει εις πέρας σύνθετα έργα, κρί-σιμου επιχειρησιακού χαρακτήρα.

Έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές αλλά και μεγάλες ελληνικές εταιρείες του ICT (IBM, Lotus, Singular Logic, Byte κ.ά.), με έμφαση στην εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων για την χρηματοπιστωτική αγορά.
Από τον Φεβρουάριο του 2021 είναι Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής & Τεχνολογίας (CITO) της Παγκρήτιας Τράπεζας. Έχει στην ευθύνη του τις τεχνολογικές λειτουργίες, υποδομές και εφαρμογές της Τράπεζας καθώς και τον σχεδιασμό του επόμενου τεχνολογικού περιβάλλο-ντος του Οργανισμού. Είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας, λαμβάνοντας ενεργό μέρος σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις της.

Πρόσφατα, ηγήθηκε της τεχνικής ομάδας και ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το έργο της μετάπτωσης δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών του ελληνικού τμήματος της HSBC στα συστήματα της Παγκρήτιας Τράπεζας, συμβάλλοντας στην ομαλή απορρόφηση και στην ά-μεση και εύρυθμη λειτουργία ως μία ενιαία τράπεζα.