Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης

Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης ανέπτυξε ένα φάσμα δραστηριοτήτων με στόχο αφενός την ενίσχυση των τεχνολογικών – καινοτομικών επιδόσεων περιφερειακά, αφετέρου τη διάχυση της νέας τεχνολογίας και καινοτομίας σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη Κρήτη.

Είναι ένας από τους πέντε Περιφερειακούς Πόλους Καινοτομίας (ΠΠΚ) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι άλλοι τέσσερις καλύπτουν τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας.

Ο Πόλος Καινοτομίας Κρήτης επικέντρωσε τις δραστηριότητές του στις παρακάτω επιστημονικές /τεχνολογικές περιοχές, όπου η Κρήτη διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα λόγω των αξιόλογων επιδόσεων της ερευνητικής κοινότητας.
α) Στην Ιατρική Τεχνολογία
β) Στη Βιοτεχνολογία
γ) Στην Κοινωνία της Πληροφορίας