Πρόγραμμα BALKAN MED - Έργο SMEInnoBoost: Ενίσχυση καινοτομικότητας στις ΜΜΕ

Στόχος του έργου SMEInnoBoost (www.interreg-balkanmed.eu) είναι να δημιουργήσει εργαλεία αξιολόγησης καινοτομικότητας, να ενισχύσει την καινοτομική ικανότητα των ΜΜΕ και να τις υποστηρίξει στο να δημιουργήσουν βιώσιμα δίκτυα με άλλες επιχειρήσεις από την Βαλκανική, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία, δεδομένα, και εργαλεία και να αναπτύξουν καινοτομίες στο πλαίσιο συνεργασιών μέσω της τριπλής έλικας.

Το έργο υποστηρίζει τις πρώτες φάσεις του κύκλου της καινοτομίας, την επικύρωση της ιδέας (proof-of-concept) και την ανάπτυξη καινοτομίας.

Συντονιστής του έργου είναι η Ένωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Βουλγαρίας και συμμετέχουν εταίροι από τη Βουλγαρία, την Αλβανία και την ΠΓΔΜ.

Η διάρκεια του έργου είναι από 1/08/2017 έως 31/07/2019.