Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της πολιτικής για την καινοτομία που εκπονούν και εφαρμόζουν οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ποικίλει. Δεν υπάρχει μεταξύ τους συνεργασία, ενώ χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι και πολιτικές.

Το έργο FINNO στοχεύει αφενός στην προώθηση της καινοτομίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και αφετέρου στη δημιουργία ενός βιώσιμου μηχανισμού για την προαγωγή της καινοτομίας. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με την ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση και παρακολούθηση της απόδοσης της καινοτομίας των επιχειρήσεων και γενικότερα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τον Πίνακα Εκτίμησης Τεχνολογικής Καινοτομίας (ΤIAS). Επίσης θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των αρμόδιων υπουργείων των εταίρων και των αρμόδιων φορέων που έχουν ως αντικείμενο την προώθηση της καινοτομίας.

Το έργο διαρκεί από 1/03/2011 έως 31/12/2013