Το έργο NOVAREGIO αποσκοπούσε στην ενίσχυση και προώθηση πολιτικών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο