Προώθηση τεχνολογικής αριστείας σε περιφερειακό επίπεδο

Το έργο PROMPT είχε στόχο να διευκολύνει συνεργασίες Ε&ΤΑ μεταξύ ΜΜΕ & ερευνητικών οργανισμών και να δημιουργήσει ευνοϊκούς όρους για την επιτυχή συμμετοχή τους σε ερευνητικές δραστηριότητες στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.