Διάχυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας από την έρευνα στη παραγωγική διαδικασία για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης της Κρήτης.