Προώθηση θεμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων