Το έργο INCUBATE υποστήριξε τη συμμετοχή νέων επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) σε έργα και δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.