Το πρόγραμμα Twinparks αποσκοπούσε στην εκτίμηση των υφιστάμενων πρακτικών των Επιστημονικών Πάρκων και στην ανταλλαγή γνώσης επιχειρηματικής ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.