Εθνικά Σημεία Επαφής “Άνθρωποι”

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου συνεργασίας μεταξύ των εταίρων ώστε να εξυπηρετήσουν τους στόχους του προγράμματος, δηλαδή να υποστηρίξουν τη μετακίνηση των ερευνητών στην Ευρώπη, να προωθήσουν βέλτιστες πρακτικές, να υποστηρίξουν τη συμμετοχή της βιομηχανίας στο πρόγραμμα, να βελτιώσουν την επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων και της ΕΕ και να δημιουργήσουν εργαλεία συνεργασίας των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs).