ΕΤΕΠ-Κ: Ένα κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Το ΕΤΕΠ-Κρήτης συμμετέχει σε περιφερειακά, εθνικά και διεθνή έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)

Το ΕΤΕΠ-Κρήτης αναπτύσσει ερευνητικές κοινοπραξίες με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς & τεχνολογικούς φορείς από την Ελλάδα και την Ευρώπη, με ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και με περιφερειακές αρχές & φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος είναι η υλοποίηση έργων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη, τις νέες τεχνολογίες και την αξιολόγηση, κατοχύρωση και αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.